Disclaimer

  Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

  Gebruik van deze website

  De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door jou ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen risico en rekening.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Hyppe B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hyppe B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Ondanks het feit dat Hyppe B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Hyppe B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hyppe B.V. streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is en dat de rekenmodules juist en ononderbroken functioneren. Hyppe B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze rekenmodules en/of de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens on line. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Hyppe B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Hyppe B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

  Virussen

  Hyppe B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

  Wijzigingen

  Hyppe B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.