Privacyverklaring Hyppe B.V.

  In dit document geven wij jou informatie hoe ons kantoor omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

  Onze dienstverlening

  Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekking tot hypotheken, kredieten en verzekeringen. Naast advies over welke financiële producten passen bij de wensen en behoeften van onze klanten, ondersteunen wij bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.

  Jouw persoonsgegevens
  Om goed te kunnen adviseren welke producten bij jouw situatie passen gaan wij in gesprek. In dit gesprek stellen wij verschillende vragen. Deze hebben betrekking jouw kennis van en ervaring met financiële diensten en jouw financiële situatie, zoals jouw inkomen, uitgaven en vermogen. Tevens stellen wij vragen over jouw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financieel advies en de bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen of te verzekeren.

  Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om
  Met de gegevens die wij van jou ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

  Hoe gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens?
  Wij gebruiken de gegevens om een analyse van jouw financiële situatie te krijgen. Hieruit volgt ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jouw gewenste financiële zekerheid te realiseren. Zowel in het kader van het opstellen van het advies als wanneer jij ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren kan het voorkomen dat wij contact zoeken met geldverstrekkers, verzekeraar, expertisebureaus en anderen die relevant zij bij de uitvoering van dit advies.

  Bij geldverstrekkers en verzekeraars gaat het om gegevens die die zij wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of zij een offerte willen uitbrengen voor een krediet of verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om jouw contactgegevens en gegevens die nodig zijn om de waarde van het pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

  Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden in het kader van de door jou aan ons gegevens opdracht om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Wij geven deze alleen door als zij deze ook echt nodig hebben.

  Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
  Wij bewaren jouw gegevens twintig jaar vanaf het adviesmoment. Wij bewaren jouw gegevens om eventueel in de toekomst te laten zien dat wij jouw belangen voldoende hebben behartigd. Zie de volgende paragraaf voor jouw rechten in deze.

  Wat zijn jouw rechten?
  Jij bent onze klant. Dus jij hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb jij nog andere rechten:

  • Als jij wilt dan kun je ons vragen om jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank.
  • Als je niet wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.
  • Jij mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.
  • Als jij vindt dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt dan kun je om correctie vragen.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jouw ontvangen gegevens gebruiken. Wil jij op enig moment dit gebruik beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je dit ons laten weten.
  • Als wij van derden persoonlijke gegevens van jou ontvangen dan informeren wij jou over de bron waaruit wij de informatie hebben ontvangen.
  • ​Wil jij niet dat wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je dit ons laten weten en wij moeten dan direct stoppen met de verwerking.

  Wat is de situatie als jij ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
  Het opstellen van een goed advies kun je vergelijken met maken van een puzzel. Er zijn vele afzonderlijke stukjes die in het begin door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking dan slagen wij er bijna altijd in om een compleet beeld te schetsen.

  Wens jij bepaalde informatie niet te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik ervan, dan missen wij stukjes van de puzzel. Wij kunnen dan geen verantwoord advies opstellen en zullen jou informeren dat wij onze werkzaamheden dan niet kunnen uitvoeren.

  Website
  Als jij op onze site je gegevens achterlaat verstrek je persoonsgegevens aan Hyppe B.V. Wij zullen jouw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen als de wet dit ons voorschrijft of bij (een vermoeden van) fraude.

  De informatie die je achterlaat op de website wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door Hyppe B.V. gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

  Hyppe B.V. gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.

  Op de website kun je eventueel links naar websites van derden aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Hyppe B.V. geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

  Heb je vragen of klachten?
  Heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan jouw persoonsgegevens? Neem hierover contact met ons op en wij zullen jouw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

  Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan willen wij dat graag weten. Neem contact met ons op zodat wij jouw klacht in behandeling kunnen nemen.

  Ben je toch van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw gegevens zijn omgegaan dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Je kunt ons mailen via info@hyppe.nl of bellen op (035)52 342 13.

  Contact
  Hyppe B.V.
  Kerkstraat 31
  1271 RJ  HUIZEN
  035-5234213
  info@hyppe.nl

  Postadres: Postbus 381, 1270 AJ HUIZEN
  KvK: 32128366
  AFM: 12017419
  www.hyppe.nl

  Hyppe B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden r gepubliceerd op de website. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.